دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های همکار آزمون (ارزیابی لایه یک )


این دستورالعمل در راستای اجرای روش اجرائی نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار به شماره مدرک245/130/ر تدوین شده است.

هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح فرآیند ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای همکار آزمون (ارزیابی لایه اول) توسط انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون استانی و کشوری موضوع بند 6-2-1 روش اجرایی نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای همکار به شماره مدرک 245/130/ر مورخ 12/4/96 است.

دامنه کاربرد

این دستورالعمل برای ارزیابی عملکرد کلیه آزمایشگاههای آزمون همکار سازمان ملی استاندارد ایران کاربرد دارد.

مسئولیت اجرا

مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون استانی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری است.
یادآوری : در استان‌هایی که دارای انجمن نیستند، انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری مسئولیت اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.مستندات ارزیابی لایه یک

روش اجرایی ارزیابی لایه یک

راهنمای تکمیل فرمهای ارسالی

فهرست مستندات

فرم شماره یک

فرم شماره دو

فرم شماره سه

فرم شماره چهار

مصادیق ارزیابی لایه یک

اخبار ویژه