نشست انجمن آزمایشگاه‌های همکار هرمزگان با انجمن صادرکنندگان مواد غذایی و اتحادیه کارگزاران گمرک

در نشست مشترک انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی هرمزگان، انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان مواد غذایی و اتحادیه کارگزاران گمرک استان هرمزگان به بحث و بررسی فرآیند ارسال نمونه به آزمایشگاه و مشکلات پیش روی بازرگانان و کارگزاران گمرک پرداخته شد.

جلوگیری از خروج نمونه جهت آزمون به خارج از استان، تسریع در فرآیند های گمرک و آزمونهای استاندارد مربوط به کالاها از مهمترین محورهای گفتگو در این نشست بود .
دکتر پور علیمردان رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی استان هرمزگان، درخواست همکاری انجمن های ذیربط جهت ایجاد یک کمیسیون تخصصی مرتبط با کیفیت، استاندارد و گمرک در اتاق بازرگانی هرمزگان را نیز ارائه نمودند که با موافقت و استقبال سایر انجمن‌ها مقرر گردید رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار، مسئولیت این امر را بر عهده گیرد.

Pin It on Pinterest