تصمیم گیری برای 17 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

یازدهمین كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ 28 خرداد در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد. در این جلسه با حضور نماینده هیئت مدیره انجمن ایران، برای 17 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون تصمیم گیری شد.

Pin It on Pinterest