تعرفه خدمات آزمون سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد

به استناد نامه شماره ۳۸۵۵/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اعمال افزایش تعرفه مطابق نرخ تورمی برای کلیه اقلام مندرج در آیین نامه اجرایی “تعیین، طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد”، تعرفه کارمزد خدمات ارزیابی انطباق برای تمامی خدمات آزمون، تعیین ماهیت و اندازه شناسی به میزان ۴۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ نسبت به آخرین ابلاغ سازمان بشماره ۳۵۱۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ افزایش یافته است. زمان اجرای مصوبه مذکور از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۷ می باشد

 

Pin It on Pinterest