بیست و یکمین هیئت تصمیم‌گیری مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

در تاریخ 19 شهریور، طی یک جلسه 6 ساعته در محل مرکز ملی،  بیست و یکمین هیئت تصمیم گیری مرکز ملی تایید صلاحیت، با حضور رئیس انجمن آزمایشگاه‌های آزمون و واسنجی ایران برگزار شد. در این جلسه که با حضور ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت، معاونین مرکز، معاونین سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان اندازه شناسی و خبرگان و متخصصین فنی رسمیت می یافت در ارتباط با 18 آزمایشگاه تصمیم‌گیری شد. از این میان برای 7 آزمایشگاه تعیین ماهیت نیز تصمیم‌گیری انجام پذیرفت. تا کنون 21 جلسه هیئت تصمیم‌گیری بصورت مستمر در مرکز ملی تایید صلاحیت تشکیل شده است.

Pin It on Pinterest