جزئیات شیوه اظهار نواقص تعرفه های آزمون اعلام شد

به گزارش روابط عمومی انجمن ایران، جزئیات چگونگی اعتراض به نواقص تعرفه توسط دبیرخانه انجمن ایران اعلام و منتشر شد در این گزارش آمده است با توجه به زمان مورد نظر، برخی از  مشکلات و چالش های تعرف‍ه‌ها بصورت زیر شناسایی می شوند. بدیهی و روشن است که مشکلات بیش از موارد زیر است:

الف. مواردی که در سامانه سینا برخی از آزمون‌های یک فراورده دارای  تعرفه و برخی فاقد آن می باشند. این حالت به دو گروه قابل تقسیم است (در تمامی حالت‌ها تعرفه در سامانه سینا صفر است):

  • دسته اول: تعرفه آزمونها در کارگروه مصوب شده اما در سامانه سینا وارد نشده است.
  • دسته دوم : بطور کلی تعرفه در کارگروه مصوب نشده است.

مثالها:

  • استاندارد لوله فاضلابی 1-9119 که اگر از نوع BD با درزگیر باشد آزمونهای آب بندی، هوابندی، چرخه گذاری گرمایی، ضربه، برگشت طولی، وایکت و …. (تعرفه در سامانه سینا 0 می باشد)
  • لوله پلی اتیلن2-14427 فشار هیدرواستاتیک، کرنش در شکست و …. (تعرفه در سامانه سینا 0 می باشد)

ب. بسته بندی‌ها : با توجه به نوع بسته بندی فراورده‌ها ممکن است نوع آزمون‌های مورد نظر متفاوت باشد اما در سامانه سینا تعرفه یکسان برای تمامی انواع منظور شده است.

مثال: بسته بندی کلیه فراورده های غذایی مانند عسل ( تیوپ، شیشه، پت، ساشه تک نفره، ظرف پلی استیرن شکل یافته حرارتی) که برای عسل 8 دقیقه منظور شده است.

ج. تعرفه‌های مشروط:

گروه اول : مانند تعرفه آزمون‌هایی که در صورت مردود شدن/ یا محدوده نتایج نیازمند آزمون‌های تکمیلی نیز می باشند. ولیکن تعرفه آزمون‌های مربوطه در سامانه سینا پیش بینی نشده است.

– آزمونهای میکروبیولوژی تکمیلی / تاییدی فراورده

گروه دوم : بسته به اینکه نمونه دارای چند قطعه باشد آزمونهای بیشتری را برای هر قطعه نیاز دارد در صورتیکه در سامانه سینا فقط یک نتیجه تجمیعی تعرفه داشته و قابل ارائه است.

د. تعرفه‌های اشتباه :

– گروه اول : تعرفه ناشی از اشتباه ساعت موثر آزمون

– مثال:

  • آفلاتوکسین در سامانه 5.5 در صورتیکه 8 ساعت است
  • رنگ افزودنی : در سامانه 0.73 در صورتیکه 1.5 ساعت است

– گروه دوم : تعرفه ناشی اشتباه محاسباتی

– گروه سوم: عدم محاسبه تعداد آزمون مشخص برای یک فراورده‌

– گروه چهارم: اضافه/حذف نشدن آزمونهایی ناشی از تجدید نظر استانداردها

-گروه پنجم: نمونه سازی در تعرفه آزمون در نظر گرفته نشده است.

ه. مواردی که فاقد تعرفه می باشند

مثال: استانداردهای تشویقی پر تکرار ( ست انتقال خون، گچ شکسته بندی و … )

و. تعرفه آزمون‌های یکسان در فراورده های مختلف بدون استدلال صحیح مختلف است

 

دبیرخانه انجمن ایران اعلام کرده است که بهتر است آزمایشگاه‌ها مدارک و مستندات خود را در قسمت مربوطه سایت انجمن بارگزاری کنند در صورتیکه مطالب خیلی زیاد باشد برای انجمن ایمیل نمایند تا در کمیسیون مشترک با نظارت بر اجرای استاندارد بررسی گردد

 

 

Pin It on Pinterest