جزئیات شیوه اظهار نواقص تعرفه های آزمون اعلام شد

به گزارش روابط عمومی انجمن ایران، جزئیات چگونگی اعتراض به نواقص تعرفه توسط دبیرخانه انجمن ایران اعلام و منتشر شد در این گزارش آمده است با توجه به زمان مورد نظر، برخی از  مشکلات و چالش های تعرف‍ه‌ها بصورت زیر شناسایی می شوند. بدیهی و روشن است که مشکلات بیش از موارد زیر است:

الف. مواردی که در سامانه سینا برخی از آزمون‌های یک فراورده دارای  تعرفه و برخی فاقد آن می باشند. این حالت به دو گروه قابل تقسیم است (در تمامی حالت‌ها تعرفه در سامانه سینا صفر است):

  • دسته اول: تعرفه آزمونها در کارگروه مصوب شده اما در سامانه سینا وارد نشده است.
  • دسته دوم : بطور کلی تعرفه در کارگروه مصوب نشده است.

مثالها:

  • استاندارد لوله فاضلابی 1-9119 که اگر از نوع BD با درزگیر باشد آزمونهای آب بندی، هوابندی، چرخه گذاری گرمایی، ضربه، برگشت طولی، وایکت و …. (تعرفه در سامانه سینا 0 می باشد)
  • لوله پلی اتیلن2-14427 فشار هیدرواستاتیک، کرنش در شکست و …. (تعرفه در سامانه سینا 0 می باشد)

ب. بسته بندی‌ها : با توجه به نوع بسته بندی فراورده‌ها ممکن است نوع آزمون‌های مورد نظر متفاوت باشد اما در سامانه سینا تعرفه یکسان برای تمامی انواع منظور شده است.

مثال: بسته بندی کلیه فراورده های غذایی مانند عسل ( تیوپ، شیشه، پت، ساشه تک نفره، ظرف پلی استیرن شکل یافته حرارتی) که برای عسل 8 دقیقه منظور شده است.

ج. تعرفه‌های مشروط:

گروه اول : مانند تعرفه آزمون‌هایی که در صورت مردود شدن/ یا محدوده نتایج نیازمند آزمون‌های تکمیلی نیز می باشند. ولیکن تعرفه آزمون‌های مربوطه در سامانه سینا پیش بینی نشده است.

– آزمونهای میکروبیولوژی تکمیلی / تاییدی فراورده

گروه دوم : بسته به اینکه نمونه دارای چند قطعه باشد آزمونهای بیشتری را برای هر قطعه نیاز دارد در صورتیکه در سامانه سینا فقط یک نتیجه تجمیعی تعرفه داشته و قابل ارائه است.

د. تعرفه‌های اشتباه :

– گروه اول : تعرفه ناشی از اشتباه ساعت موثر آزمون

– مثال:

  • آفلاتوکسین در سامانه 5.5 در صورتیکه 8 ساعت است
  • رنگ افزودنی : در سامانه 0.73 در صورتیکه 1.5 ساعت است

– گروه دوم : تعرفه ناشی اشتباه محاسباتی

– گروه سوم: عدم محاسبه تعداد آزمون مشخص برای یک فراورده‌

– گروه چهارم: اضافه/حذف نشدن آزمونهایی ناشی از تجدید نظر استانداردها

-گروه پنجم: نمونه سازی در تعرفه آزمون در نظر گرفته نشده است.

ه. مواردی که فاقد تعرفه می باشند

مثال: استانداردهای تشویقی پر تکرار ( ست انتقال خون، گچ شکسته بندی و … )

و. تعرفه آزمون‌های یکسان در فراورده های مختلف بدون استدلال صحیح مختلف است

 

دبیرخانه انجمن ایران اعلام کرده است که بهتر است آزمایشگاه‌ها مدارک و مستندات خود را در قسمت مربوطه سایت انجمن بارگزاری کنند در صورتیکه مطالب خیلی زیاد باشد برای انجمن ایمیل atcaliran@gmail.com نمایند تا در کمیسیون مشترک با نظارت بر اجرای استاندارد بررسی گردد

 

 

Pin It on Pinterest