توسعه همکاری‌های استراتژیک انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران با جامعه ممیزی و بازرسی ایران

قرابتی تاریخی و بی سابقه در راستای ارتقا خدمات کیفیت در کشور رقم خواهد خورد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن ایران، در یک جلسه پرانرژی و پرمعنا،  اعضای هیات مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران و جامعه ممیزی و بازرسی ایران به توسعه همکاری‌های فراگیر و تشکیل کارگروه‌های تخصصی تاکید کردند.

در این دیدار که در محل جامعه ممیزی و بازرسی ایران تشکیل شد، سعید تاجیک رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و عضو هیات مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران، ضمن طرح موضوع و مرور دستور جلسه، عنوان کرد: جامعه ممیزی و بازرسی ایران و انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران، اشتراکات فراوانی با یکدیگر داشته و بسیاری از اعضای جامعه در انجمن نیز عضویت دارند؛ لذا امکان و بستر مناسب به منظور برنامه ریزی و تعریف پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، نظارتی، آموزشی بطور بی سابقه ای در تاریخ این دو تشکل فراهم است.

ر این نشست زمینه‌های همکاری، همگرایی و تشکیل کارگروه‌ها مطرح شد تا بهبودی پایدار در عملکرد هر دو تشکل به دست آید. این تلاش مشترک نه تنها به ترقی حرفه‌ای اعضا کمک خواهد کرد، بلکه نقش بسزایی در پیشبرد اهداف متعالی کیفیت در کشور خواهد داشت.

در ادامه این مراسم علیرضا محب‌علی رییس هیات مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران، نیز ضمن تشکر از جامعه بابت برگزاری این جلسه، از توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده دو تشکل از ظرفیت‌های یکدیگر استقبال کرد و گفت: به طور حتم جامعه و انجمن در کنار هم می‌توانند ضمن اشتراک گذاری ظرفیت‌ها و توانایی‌هایشان، در بسیاری از زمینه‌ها مانند ارزیابی و نظارت بر عملکرد حرفه‌ای اعضا، افزایش توانمندی ها در مذاکرات و چالشهای بخش خصوصی و حاکمیتی با هم همکاری کنند

اعضا هیئت مدیره هر دو تشکل، در این دیدار حضور داشتند و با بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود، ضمن ارزیابی وضعیت کنونی، شرایط و نقاط مشترک را برای همکاری دو تشکل بررسی کردند. برگزاری اینگونه نشستها فرصت مناسبی برای اشتراک گذاری تجارب و دانش میان اعضا هیئت مدیره تشکلهاست که به ارتقا کیفیت و ارائه خدمات بهتر دو انجمن می انجامد. لذا در این جلسه هر دو هیئت مدیره توافق کردند که در اینده نزدیک شاهد برگزاری ادامه جلسات در زمینه های تخصصی و عمومی و همکاری جامعه با انجمن آزمایشگاههای همکار باشیم.

Pin It on Pinterest