قانون تشکیل کمیسیون های انجمن ایران تصویب شد

در بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن ، قانون تشکیل کمیسیون های مشورتی انجمن ایران تصویب شد.این کمیسیون ها بازوان اصلی مشورتی انجمن ایران بوده و در چارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی خود که از سوی هیئت مدیره انجمن ایران مصوب می شود فعالیت میکند این قانون شیوه نامه برگزاری و فعالیت کمیسیون ها است که در نقشه راه و مسیر حرکت را مشخص می کند.در جلسه هیئت مدیره همچنین مقرر شد اولویت تشکیل کمیسیون هابررسی و مطرح گردد.هدف اصلی ایجاد کمیسیون ها استفاده از خرد جمعی و مشارکت افراد تاثیرگذارصاحب نظران و خبرگان در مسائل مربوط به تشکل می باشد.شایان توجه است فعالیت کمیسیون بی طرفی و مدیریت تعارض منافع انجمن ایران ، نیز در همین راستا مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.

Pin It on Pinterest