تصمیم گیری درباره درخواست مکرر دامنه آزمایشگاه های استان

متن مصوبه بدین شرح می باشد:با عنایت به برنامه زمانبندی تبدیل وضعیت گواهینامه های استانی به 17025 آزمایشگاه  هایی که به دلیل برنامه مذکور،تمامی دامنه های استانی خود را به صورت همزمان ثبت نکرده اند و به دلیل سپری نشدن شش ماه از صدور آخرین گواهینامه 17025 امکان ثبت درخواست گسترش دامنه را (در گواهینامه17025)ندارند ، با استناد به این مصوبه می توانند فقط یک بار درخواست گسترش دامنه خود را بدون در نظر گرفتن شرایط فوق الذکر(سپری شدن شش ماه از از صدور آخرین گواهینامه 17025) ثبت نمایند.بدیهی است چنین آزمایشگاه هایی باید توسط استان ذیربط به مرکز معرفی شوند.

Pin It on Pinterest