میزگرد روز جهانی کیفیت

در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، به منظور روز جهانی کیفیت، میز گردی با حضور برخی از اعضای هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار کشور و تعدادی از اعضای هیئت مدیره جامعه بازرسی و ممیزی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.در این گردهمایی، اعضای انجمن ها ضرورت همکاری سازمان ها و دست اندرکاران استاندارد را در حوزه کنترل کیفیت، کیفیت در تولید، صادرات و واردات کالاها، کیفیت در حوزه کالیبراسیون و بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.همچنین موضوع و تعریف اصلی کیفیت که یکی از دغدغه های بزرگ جامعه به شمار می آید نقد و بررسی شد که با تعاریفی مشترک از اعضای انجمن ها مطرح و مورد تایید قرار گرفت.آنچه در این میان حائز اهمیت است، نقش تاثیرگذار و ضوابط دستگاه های نظارتی در ارتباط با کیفیت در همه زمینه ها و همه تعاریف در جامعه می باشد که می تواند در مجموع باعث پیشرفت و تعالی تعاریف مرتبط با کیفیت در عمل باشد.

Pin It on Pinterest