روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار تعیین ماهیت ابطال شد

روش  اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار تعیین ماهیت ابطال شد.به گزارش روابط عمومی انجمن ایران، روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار تعیین ماهیت و حصول اطمینان از تداوم صلاحیت آزمایشگاه به شماره مدرک 252/111/ر ابطال شدبه استناد بند یک مصوبات پانصد و نوزدهمین جلسه کمیته تخصصی مدارک سیستم مدیریت  کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران مورخ 27/10/1402 روش تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار تعیین ماهیت ابطال شد. این در شرایطی است که مرکز ملی تائید صلاحیت ایران از ابتدای سال جاری، روش جدید تایید صلاحیت این آزمایشگاهها را در دستور کار خود قرار داده و تدوین کرده بود.

مرکز ملی تایید صلاحیت در پاسخ به انجمن آزمایشگاه همکار در رابطه با آزمایشگاههای تعیین ماهیت، آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده 17025 را جایگزین آزمایشگاههای فوق عنوان کرد و تاکید نمود که آزمایشگاههای تعیین ماهیت هر چه سریعتر برای دریافت 17025 اقدام نمایند و بررسی آنها در اولویت مرکز ملی قرار دارد.

هر چند این موضوع با چالشهایی از سوی هیئت مدیره انجمن ایران همراه بود و پیگیری های انجمن ایران متعاقبا اعلام می گردد

 

 

Pin It on Pinterest