اولین نشست هم اندیشی آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان تهران

اولین نشست هم اندیشی آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان تهران روز دوشنبه 25 دی ماه 1402 در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار گردید.در این نشست هم اندیشی که با حضور مسئولین ملی استاندار ، مرکز ملی تائید صلاحیت ، مرکز ملی اندازه شناسی ایران ، اداره کل استاندارداستان تهران و ریئس هئیت مدیره انحمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران آقای دکتر علیرضا محبعلی برگزار شد ، در مورد مشکلات آزمایشگاه های همکار با سازمان های دولتی ، چالش فرآیند تغییر وضعیت گواهینامه تائید صلاحیت استانی به تائید صلاحیت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران بر اساس iso/IECO17025 و همچنین ارزیابی تائید صلاحیت و فرآیند مربوط توسط مرکز ملی تائید صلاحیت NACI و اداره کل استاندارد مواردی از قبیل حفظ حقوق آزمایشگاه ها ، رعایت محرمانگی سرمایه های اطلاعات آزمایشگاه ها ، ممیزی غیرکینواخت و سلیقه ای ، تاخیر در زمانبندی های ممیزی ، مشکلات آزمایشگاه ها در تعیین تعرفه خدمات آزمون ، دریافت مطالبات خود از واحدهای تولیدی ، درگاه امن پرداخت الکترونیک هزینه آزمون سامانه سینا و چالش های مرکز کالیبراسیون(واسنجی) در برقراری قابلیت و رد یابی و ارائه خدمات مرکز ملی اندازه شناسی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

Pin It on Pinterest