رشد 46 درصدی فعالیت های اعتبار بخشی در سال 1402

در اولین نشست هم اندیشی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان تهران ، دکتر سید محمود هاشمی رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران عنوان داشتند ، رشد 46 درصدی فعالیت های اعتبار بخشی در سال 1402منجر به صدور 1138 مجوز در دامنه- فعالیت های مختلف برای 721 نهاد ارزیابی انطباق شده است.

Pin It on Pinterest