توافق گمرک ایران با انجمن آزمایشگاه‌های کشور و سازمان ملی استاندارد

به گزارش روابط عمومی انجمن ایران، در جلسه ای با حضور نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی و سازمان ملی استاندارد، انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران توافقات مهمی پیرامون موضوع استفاده از آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد صورت گرفت.در این جلسه با تاکید بر ماده 12 قانون امور گمرکی و ماده 22 و تبصره ذیل ماده 31 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و در راستای تسهیل امور گمرکی، انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران، موظف گردید که در هر کدام از گمرکات کشور نماینده ای مستقر نماید.دفتر نمایندگی انجمن ایران وظیفه توزیع نمونه ها را به منظور آزمون ارزیابی انطباق به جهت تعیین ماهیت و شناسایی موثر کالاهای وارداتی و صادراتی را از طریق آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران خواهد داشت.پیرو ابطال روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای تعیین ماهیت که فرایند تعیین ماهیت را در گمرکات کشور به عهده داشتند، رویکرد جدید می تواند به بهبود کیفیت و سرعت عملکرد با استفاده از پتانسیل بیش از 1000 آزمایشگاه در کشور منجر شود.به گزارش روابط عمومی انجمن، استقرار نماینده در گمرکات مهم کشور هم اکنون در حال پیگیری بوده و با جدیت دنبال می شود

Pin It on Pinterest