تفاهم نامه همکاری انجمن آزمایشگاه های کشور و جامعه ممیزی و بازرسی ایران

در مورخه سیزدهم اسفند ماه 1402 تفاهم نامه ای به منظور ایجاد همکاری های مشترک در زمینه آموزشی و صنفی میان انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران و جامعه ممیزی و بازرسی ایران مندرج گردید.
از بندهای همکاری های این تفاهم نامه

همکاری مشترک برای برنامه ریزی و اجرای دوره و کارگاه های آموزشی مورد نیاز طرفین و سایر ذینفعان،

راه اندازی کارگروه تخصصی به منظور انجام پروژه های ارزیابی ،

تدوین برنامه برنامعه توسعه عضویت و مشوق های آموزشی ،

برگزاری نشست های تخصصی ، میزگرد ، سمینار و همایش های ملی و استانی ،

همکاری و تعاون به منظور ایجاد فداراسیون استاندارد و کیفیت ،

تدوین و مشارکت در برنامه ها ، سیاستها و رویکردهای مشترک در امور مربوط به بخش خصوصی و دولتی میباشد.

گزارش تصویری

Pin It on Pinterest