آزمایشگاه های خوزستان نیازمند انجمن قوی هستند.

به گزارش روابط عمومی انجمن ایران : امروز 1403/2/30 رئیس انجمن آزمایشگاه های همکار کشور با بعضی از آزمایشگاه های خوزستان پیرامون ضرورت تشکیل انجمن خوزستان گفتگو کرد.دراین راستا مطابق با مصوبات هیئت مدیره قرار شد با همکاری ادارات دولتی نظیر اداره کل استاندارد ، معاونت غذا و دارو به زودی جلسه ای در استان خوزستان برگزار گردد.در همین رابطه از آزمایشگاه های همکار استان خوزستان دعوت میشود که با دبیر خانه انجمن ایران در ارتباط باشند.شایان توجه است که خوزستان پیش از این انجمن استانی داشته و اانجمن ایران درصدد احیأ این انجمن می باشد.

Pin It on Pinterest