کنترل و نظارت بر ویژگی کیفی، ایمنی و بهداشتی انواع آب های بسته بندی شده مستمر است

کنترل و نظارت بر ویژگی کیفی، ایمنی و بهداشتی انواع آب های بسته بندی شده مستمر است.به گزارش دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی؛ تولید، تمرکز، توزیع و فروش انواع آب های بسته بندی شده از منظر ویژگی های کیفی، ایمنی، بهداشتی و بسته بندی با تمامی الزامات مندرج در استاندارد های ملی مربوطه مورد پایش، کنترل و نظارت قرار می گیرد.

Pin It on Pinterest