جلسه کمیسیون مشورتی بی طرفی و مدیریت تعارض منافع انجمن ایران برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مشورتی بی طرفی و مدیریت تعارض منافع انجمن ایران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن ایران صبح روز چهارشنبه 1403/3/9 جلسه کمیسیون مشورتی بی طرفی و مدیریت تعارض منافع انجمن ایران با حضور رئیس، نائب رئیس، اعضاء هیئت مدیره و بازرس انجمن برگزار شد. این کمیسیون در راستای اجرای مفاد شیوه نامه بی طرفی انجمن ایران هر سه ماه یک بار، به منظور بررسی درخواست آزمایشگاه‌ها، انجمن ها یا استعلامات مربوطه برگزار می گردد و سعی برآن دارد که با ایجاد یک محیط منطبق با اصول اخلاقی و مدیریتی تعارض منافع را به حداقل رسانده و سلامت را در تصمیم گیری‌ها حفظ نماید.
در این جلسه ضمن بررسی موضوعات کلی، درخواست انجمن هرمزگان بررسی و نظر مشورتی کمیسیون صادر شد. آزمایشگاه‌های همکار و سازمان‌های مربوطه میتوانند موارد مختلف تعارض منافع را از این کمیسیون استعلام نمایند.

Pin It on Pinterest