انجمن آزمایشگاه‌های همکار آذربایجان شرقی، در همایش ارتباط صنعت با دانشگاه حضور پیدا کرد

انجمن آزمایشگاه‌های همکار استان آذربایجان شرقی به عنوان مسئول امور استاندارد در کمسیون‌ صنایع ، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز در همایش علمی و صنعتی ارتباط صنعت با دانشگاه حضور پیدا کرد و در بخش نیاز صنعت به R&D برای افزایش کیفیت و امکان حضور موثر دانشگاه ها در این بخش و استفاده صنایع از معافیت مالیاتی مطالبی مطرح کرد ودر ادامه ورود دانشگاه ها برای آزمایشگاه های همکار و عدم استفاده از پتانسیل ۳۰۰۰ آزمایشگاه بخش خصوصی در کشور ، باعث موازی کاری و هدر رفت بودجه دانشگاه ها و وزارت علوم در این زمینه می شود.

Pin It on Pinterest