انتخابات انجمن آزمایشگاههای آزمون و واسنجی ایران برگزارشد

مجمع عادی و فوق العاده انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲، در محل اتاق ایران با حضور  هیئت مدیره استانهای سراسر کشور تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور مدیرکل امور تشکلهای اتاق ایران تشکیل شد اعضا هیات مدیره انجمن ایران مشخص شدند. بر اساس این انتخابات، اقایان علیرضا محب علی، علی بزرگی، سید حسین رضوی، مجتبی مسعود، سعید تاجیک،مسعود محبوبی و امیدعلی پور علیمردان بعنوان اعضا هیئت مدیره، اقایان مهدی نورس فرد و سید محسن میرصدریبعنوان اعضا علی البدل و خانم سوده مکاری پور بعنوان بازرس انجمن انتخاب شدند. متعاقب مجمع، طی جلسه ای باحضور اعضا هیئت مدیره منتخب، علیرضا محب علی بعنوان ریاست هیئت مدیره، علی بزرگی نائب رئیس اول، سید حسین رضوی بعنوان نائب رئیس دوم و مجتبی مسعود بعنوان خزانه دار انجمن انتخاب و قبول سمت نمودند.

انجمن آزمایشگاههای آزمون و واسنجی ایران، مهمترین تشکل جامعه آزمایشگاههای کشور است که در سراسر کشورنقشی راهبردی در راستای اعتلای کیفیت و همکاری با سازمانها و نهادها بویژه سازمان ملی استاندارد دارد

Pin It on Pinterest