سازمان ملی استاندارد

تشکیلات سازمان ملی استاندارد ایران همزمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال ۱۳۰۴ خورشیدی شکل گرفت و تا سال ۱۳۱۱ به نام اداره ” اوزان و مقادیر” در وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه فعالیت داشت.
در سال های ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۱ به نام اداره ” اوزان و مقیاس ها” تحت پوشش اداره کل تجارت به فعالیت خود ادامه داد و در سال های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹ در وزارت اقتصاد ملی مستقر بود.
با تصویب قانون در سال 1339 موسسه استاندارد ایران تاسیس شد و کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز کرد و در همان سال به عضویت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در آمد. در سال 1344 آزمایشگاه های واقع در شهر صنعتی کرج (محلی فعلی) به موسسه ملحق و نام آن به ” موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تغییر یافت. در سال 1349 قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شمال 17 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلسین وقت گذشت.
در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱ جایگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زیرمجموعه وزارت صنایع قرار داشت و از سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجلس شورای اسلامی، موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل شد.
طبق تصویب نامه یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر نام داد و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت. سازمان ملی استاندارد ایران تا کنون حدود ۲۷ هزار عنوان استاندارد ملی را تاکنون تدوین کرده است که بیشترین میزان استانداردهای تدوین شده به ترتیب در زمینه مکانیک و فلزشناسی با ۳۵۲۸ موضوع، صنایع شیمیایی و پلیمر با ۳۵۰۴ موضوع، خوراک و فرآورده های کشاورزی با ۳۳۱۷ موضوع، خودرو و نیرو محرکه با ۲۸۸۹ موضوع می باشد. همچنین در حوزه خدمات ۸۲۴ استاندارد و در زمینه مدیریت کیفیت ۱۵۴ موضوع تدوین شده است.

وب سایت سازمان

Pin It on Pinterest