آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده | همکار


آزمایشگاه همکار آزمون وکالیبراسیون آزمایشگاهی است که به منظور ارزیابی صحت، دقت و قابلیت عملکرد تجهیزات، فناوری‌ها، روش‌ها یا محصولات مورد استفاده در یک صنعت یا حوزه خاص با یک سازمان، وزارت خانه یا ارگان همکاری می کند. 

اخبار ویژه