مستندات و مدارک


برای رعایت استانداردها و قوانین در آزمایشگاه‌ها، باید مجموعه‌ای از مستندات و مدارک تهیه و اجرا شود. در این بخش فهرستی از مستنداتی که ممکن است برای آزمایشگاه همکار مورد نیاز باشد آورده شده است. توجه داشته باشید که تمامی این مستندات برای تمام آزمایشگاهها الزامی نیست و بر حسب نیاز و نوع همکاری با سازمان مورد نظر می توانید از این مستندات استفاده نمایید.

مستندات مرکز ملی تایید صلاحیت برای دریافت 17025

مستندات آزمایشگاه‌های همکار سازمان غذا و دارو

اخبار ویژه