اعضا هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار ایران

وظائف و اختیارات هیئت مدیره انجمن ایران :

هیئت مدیره نماینده قانونی " انجمن ایران" است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور " انجمن ایران" برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می­باشد: 

افتتاح انواع حساب­هاي بانکی به نام " انجمن" در بانک­هاي مجاز و واریز کلیه وجوهات " انجمن ایران" و پرداخت هزینه­ها از این حساب­ها؛

تعیین صاحبان امضاهاي مجاز اسناد و مدارك مالی و تعهدآور و اوراق عادي و مکاتبات اداري؛

اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛ 

عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول به نام و حساب " انجمن ایران"؛

پیشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادي جهت تصویب.

استخدام و عزل ونصب دبیر " انجمن ایران" و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت­ها؛

اقامه یا استرداد هرگونه دعوي حقوقی و کیفري با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه­ هاي ایران و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوري و کلیه اختیارات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی و کیفري؛

انجام اموري که طبق موازین قانونی براي اداره " انجمن ایران" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون­ها،کمیته­ها، هیئت­ها و مراجع داخلی و خارجی؛

تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه­هاي داخلی براي اداره بهتر امور دبیرخانه " انجمن ایران" درچارچوب اساسنامه؛

تدوین برنامه و بودجه و آئین­نامه­ها و دستورالعمل­ها " انجمن ایران" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

تهیه صورت دارائی و دیون " انجمن ایران"، تنظیم ترازنامه وحساب عملکردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

ارسال گزارش­هاي سالانه از عملکرد " انجمن ایران" به اتاق ایران؛

تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل بر اساس پیشنهاد دبیر؛

تدوین سیاست­ها و خط مشی­هاي کلان " انجمن ایران" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

تهیه شیوه­ها و راهکارهاي اجرایی جهت تحقق سیاست­ها و برنامه­هاي " انجمن ایران"؛

همکاري با اتاق ایران و تشکل­هاي اقتصادي به منظور ایجاد هم­افزایی، جلوگیري از موازي کاري و پیشبرد اهداف قانونی.

اخبار ویژه