عضویت در انجمن ایران


توجه 

آزمایشگاه های همکار جهت عضویت می توانند به انجمن استانی خود یا استان مجاور خود مراجعه نمایند و شرایط عضویت را بررسی کنند.

کلیه تشکل های استانی در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن  می­توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن ایران درآیند:

الف – داشتن پروانه فعالیت معتبراز اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران 

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي سراسر کشور برای نمایندگان تشکل های استانی معرفی شده به انجمن ایران

ج –  پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

د ـ پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

تبصره 1: نمایندگان انجمن های  استانی می بایست عضو هیات مدیره انجمن آن استان باشند.

تبصره 2: حداکثر 5 نفر از اعضای هیات مدیره انجمن های استانی می توانند در مجامع عمومی انجمن ایران شرکت نمایند.

تبصره 3: در صورتی که اعضاء، هر یک از شرایط عضویت را از دست بدهند یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبناء احکام قطعی مراجع قضایی جمهوري اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد .

تبصره4: تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می­آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می­شود، منوط به این­که حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را براي کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 5: آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأي دادن و نامزد شدن براي ارکان و استفاده از خدمات " انجمن ایران" را نخواهند داشت.  

مدارک لازم جهت عضویت تشکلها و انجمنها:


الف – داشتن پروانه فعالیت معتبراز اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران 

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي سراسر کشور برای نمایندگان تشکل های استانی معرفی شده به انجمن ایران

ج –  پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

د ـ پرداخت حق ورودیه 200.000.000 ریال  و عضویت سالیانه 300.000.000 ریال  برای تشکلهای استانی

اخبار ویژه