مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

نام آزمایشگاه: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
نوع آزمایشگاه: آزمون
زمینه های فعالیت: مهندسی برق و الکترونیک

نام مدیرعامل: ویدا سینا

آدرس: ایران، استان قم، شهر سلفچگان، استان قم- سلفچگان - منطقه ویژه سلفچگان - خیابان توسعه - کوچه توسعه 3 - سوله S12، خیابان توسعه - کوچه توسعه 3 - سولهS12
کد پستی: 37461-37783
تلفن ثابت: 02533677283
ایمیل: rcii@rcii.ir
http://www.rcii.ir