اهداف و وظائف انجمن ایران


انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران، با تکیه بر توانمندی اعضا به گستره کشور، صدای ایشان است که سعی بر آن دارد که اقدامات حمایت گیری مبنی بر نمایندگی دیدگاههای اعضا و معرفی این دیدگاه به قانون گذاران، ناظران و سیاست گذاران، به نحو مطلوب هدایت و ا جرا نموده و ضمن شناسایی دقیق تمام پتانسیلها و ابزارهای موجود، از آن برای دستیابی به حقوق صنفی اعضا بهره برد. اولین و اصلی ترین چشم انداز  انجمن ایران، ایجاد زمینه ارتقا و رونق کسب و کار نهادهای ارزیابی انطباق در کشور بر مبنای قانون و اصول می باشد که موجب همگرایی بخش خصوصی و همرایی بخش دولتی شده و ضمن تعاملات با دولت و حاکمیت اهداف زیر را تا سرمنزل تعالی کیفیت ایران اسلامی دنبال می کند. 

1) همکاری و مشارکت با سازمان ها در صدور مجوز آزمایشگاههای جدید، تمدید و افزایش دامنه فعالیت، تعلیق و ابطال پروانه 
2) همکاری با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به منظور تسریع و مشاوره استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت نظیر 17025
3) پیش ممیزی و مشاوره به منظور تسهیل تأیید صلاحیت آزمایشگاهها کشور
4) نظارت بر عملكرد آزمایشگاههای کشور براساس روش اجرایی سازمانهای زیربط
5) نظارت بر عملكرد آزمایشگاههای کشور براساس شیوه نامه داخلی  انجمن ایران
6) همكاری با سازمانها در ارائه پیشنهاد، محاسبه و تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی
7) همکاری با سازمانها در نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و دیگر سازمانها
8) همکاری با سازمان ملی استاندارد در تدوین روشهای تشویقی، تنبیهی، تعلیق و ابطال پروانه تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها
9) همکاری با سازمانها و نهادها در انتخاب آزمایشگاه های برتر و نمونه استانی و کشوری
10) همكاری در بررسی و رسیدگی به اعتراضات و شكایات واصله از آزمایشگاه ها 
11) همكاری در راستای تدوین مقررات مربوط به چگونگی ممیزی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها در کشور
12) همکاری با اعضاء در رسیدگی به شكایات و تخلفات مطروحه توسط سازمان های حاکمیتی
13) داوری و حل اختلاف میان اعضای انجمن ایران، مشتریان، سازمان و سایر نهادها
14) همکاری با اعضاء در دفاع قانونی و بیطرفانه از منافع مشروع آنها در مراجع ذیصلاح و ذیربط.
15) همکاری با اعضاء در شناسایی و معرفی آخرین دستاوردهای فناوری در روشهای آزمون، کالیبراسیون و نمونه برداری
16) برگزاری همایش ها، نمایشگاه های تخصصی کشوری و بین المللی.
17) همکاری در شناسایی و معرفی جهت شركت در همایش ها، نمایشگاه های تخصصی ملی و بین المللی به اعضاء
18) عضویت در مجامع ملی و بین المللی
19) همکاری با اعضاء جهت حضور در اجلاس ها و کمیسیون های مل‍‍ی و بین المللی و همکاری در تهیه یادداشت های تفاهم جهت کسب بازارهای جدید برای اعضاء.
20) همکاری  جهت تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و بین المللی.
21) همکاری در تشكیل و حضور در کمیته های فنی و تخصصی در نظام های تایید صلاحیت ملی و بین المللی آزمایشگاه ها
22) همکاری در اجرای پروژه های آزمون کفایت تخصصی (Proficiency testing) و صحه‌گذاری روش های آزمون جدید آزمون و کالیبراسیون
23) جلب همکاری بانك ها و موسسات اعتباری و مراكز دولتی جهت تامین اعتبارات و تسهیلات بانکی برای توسعه، بازسازی، ارتقا كیفی و سرمایه در گردش مورد نیاز اعضاء.
24) تهیه كتب، نشریات، بولتن های تخصصی و خبری
25) ایجاد بانک اطلاعاتی روزآمد از توانمندیهای بالفعل و بالقوه آزمایشگاههای کشور
26) مشاوره در پیاده سازی سیستم های کیفیت در امور آزمایشگاه ها
27) تعامل، همکاری و مشارکت در انجام کلیه امور مرتبط با موضوع اساسنامه با سایر نهادها، سازمانها و تشکلها
29) تشکیل کمیته های تخصصی در راستای فعالیتهای انجمن ایران

اخبار ویژه