افتتاح آزمایشگاه آزمون قطعات آسانسور با حضور رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت و هیئت مدیره انجمن

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت: ظرفیت های بخش خصوصی کیفیت آفرین و اطمینان آور هستند.

آزمایشگاه آزمون قطعات آسانسور، عصر امروز (سه شنبه ۲۳ آبان) باحضور دکتر سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، محمد آیینی، سرپرست اداره کل استاندارد استان البرز ، معاون اداره کل استاندارد استان تهران، تشکل های صنفی صنعت آسانسور، جامعه ممیزی و بازرسی ایران و همچنین انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران، در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افتتاح شد.

دکتر هاشمی ، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت در حاشیه این افتتاح ضمن تبریک روز ملی و جهانی کیفیت با قدردانی از آزمایشگاه‌های آزمون که ظرفیت متعالی در کشور هستند از حمایت مرکز تایید صلاحیت ملی در بخش خصوصی و ظرفیت هاییی که در مسیر کیفیت حرکت میکنند اطلاع دادند. ایشان در این رابطه گفت : معتقدم اگر کیفیت در فرآیندی شکل میگیرد، بخشی از این فرایند همین آزمون آزمایشگاه ها و در واقع نهادهای ارزیابی انطباق می باشند. ایشان اظهار داشتند، اطمینان به مسئول و خدمت ، ناظر به دقت و توجه در ارزیابی ، ممیزی‌ها و آزمون هایی هست که توسط آزمایشگاه های آزمون انجام می پذیرد . افتخار میکنم به ظرفیت های بخش خصوصی که کیفیت آفرین و اطمینان آور هستند.
در این مراسم دکتر محب علی، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های کشور و مهندس بزرگی نائب رئیس این انجمن نیز حضور داشتند. دکتر محب علی ضمن بازدید از بخشهای مختلف آزمایشگاه در حاشیه این مراسم، توسعه آزمایشگاه‌های آزمون در زمینه آسانسور را بر مبنای تکنولوژی روزآمد در رشد و تعالی کیفیت صنعت ساختمان موثر خواند و آنرا هماهنگ با استراتژی صنعتی انجمن دانست.

Pin It on Pinterest