تفاهم نامه همکاری میان انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر

طی دیدار آقای سید حسین رضوی با خانم آزاده میروکیلی و در نتیجه مذاکرات صورت گرفته، تفاهم نامه همکاری میان انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر منعقد گردید.بر اساس این تفاهم نامه اعضای انجمن جهت جذب نیروهای متخصص خود می توانند از ظرفیت های نخبه و بومی بنیاد نخبگان استان استفاده نمایند.همچنین بر اساس تفاهم نامه فوق، دو طرف متعهد به همکاری با یکدیگر در زمینه های توافق شده می باشند.

Pin It on Pinterest