اساسنامه انجمن ایران


این اساسنامه به منظور سامان دهی و نظارت بر فعالیت و عملکرد انجمن زمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایرانکه گواهینامه فعالیت از یکی از سازمانها و نهادها و یا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را گرفته باشند و به استناد بند (ک) ماده 5 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نگاشته شده است

برای دریافت آخرین ویرایش اساسنامه انجمن ایران کلیک کنید

اساسنامه انجمن استانی

اساسنامه انجمن استانی بر اساس قوانین اتاق بازرگانی ایران و با توجه به اساسنامه انجمن ایران به تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن رسیده است.

به منظور سامان دهی، ایجاد هم افزایی، ارتقای کیفیت، همراهی در رفع موانع و مشکلات و نظارت بر فعالیت و عملکرد آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده استانی و یا دارای گواهینامه بر اساس 17025 و به استناد بند (ک) ماده 5 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 1390، این اساسنامه برای انجمنهای استانی آزمایشگاه همکار آزمون و واسنجی نگاشته شده است

برای دریافت آخرین ویرایش اساسنامه انجمن استانی کلیک کنید

اخبار ویژه