17 آبان 1402

قانون تشکیل کمیسیون های انجمن ایران تصویب شد

در بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن ، قانون تشکیل کمیسیون های مشورتی انجمن ایران تصویب شد.این کمیسیون ها بازوان اصلی مشورتی انجمن ایران بوده […]

Pin It on Pinterest