31 تیر 1402

نشست انجمن آزمایشگاه‌های همکار هرمزگان با انجمن صادرکنندگان مواد غذایی و اتحادیه کارگزاران گمرک

نشست مشترک انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی هرمزگان، انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان مواد غذایی و اتحادیه کارگزاران گمرک استان هرمزگان با موضوع بحث و بررسی پیرامون فرآیند ارسال نمونه به آزمایشگاه و مشکلات پیش روی بازرگانان و کارگزاران گمرک برگزار شد.

Pin It on Pinterest