27 شهریور 1402

تصویب شیوه‌نامه بی‌طرفی و مدیریت تعارض منافع انجمن ایران: جرقه‌ای تازه برای حرکتی نوین!

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن ایران، در یک گام مهم، هیئت مدیره انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران، شیوه‌نامه‌ای برای مدیریت تعارض منافع و ارتقاء بی‌طرفی در فرآیند آزمون و واسنجی کشور را در شانزدهمین جلسه هیئت مدیره، تصویب کرده است.

Pin It on Pinterest