20 شهریور 1402

بیست و یکمین هیئت تصمیم‌گیری مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

در بیست و یکمین هیئت تصمیم گیری مرکز ملی تایید صلاحیت، با حضور رئیس انجمن آزمایشگاه‌های آزمون و واسنجی ایران، در ارتباط با 18 آزمایشگاه تصمیم‌گیری شد.

Pin It on Pinterest