12 مهر 1402

جزئیات شیوه اظهار نواقص تعرفه های آزمون اعلام شد

بررسی نواقص تعرفه آزمون توسط انجمن ایران و کمیسیون مشترک با نظارت صورت می گیرد

Pin It on Pinterest