8 آبان 1402

توسعه همکاری‌های استراتژیک انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران با جامعه ممیزی و بازرسی ایران

برگزاری نشست بین جامعه ممیزی و بازرسی ایران و انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران، گام مهمی در راستای ارتقاء کیفیت و دقت در حوزه‌ی کیفیت کشور می باشد.

Pin It on Pinterest