24 اسفند 1402

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انجمن استان هرمزگان در تاریخ ۲۲ اسفند ماه برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان هرمزگان در تاریخ ۲۲ اسفند ماه برگزار شد.

Pin It on Pinterest