16 اسفند 1402

حضور فعال انجمن استان هرمزگان و برخی از آزمایشگاه های مواد غذایی در اولین همایش نباتات گرمسیری و خرما

حضور فعال انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی استان هرمزگان و برخی از آزمایشگاه های مواد غذایی استان در اولین همایش نباتات گرمسیری و خرما

Pin It on Pinterest