4 آبان 1402

مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو با هیئت مدیره انجمن ایران دیدار کرد

در یک دیدار موثر و مهم، رئیس انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی ایران با مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو دیدار کرد.

Pin It on Pinterest