20 اسفند 1402

دیدار رئیس هیئت مدیره انجمن زنجان با رئیس کل گمرک زنجان.

رئیس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی زنجان خانم دغاغله با رئیس کل گمرک زنجان دیدار کردند.

Pin It on Pinterest