اظهار نواقص و عدم انطباق تعرفه سازمان استاندارد


آزمایشگاه همکار محترم
مطابق مصوبه کمیسیون نظارت، لطفا نواقص و عدم انطباق تعرفه آزمون استاندارد خود را به انضمام نامه درخواست در سربرگ آزمایشگاه و دلائل لازم و واضح (فایل اکسل قیمت تمام شده/ یا اطلاعات دیگر در فرمت zip) و تکمیل فرم زیر اعلام فرمایید تا در اسرع وقت بررسی گردد.

"*" indicates required fields

Hidden

مشخصات آزمون

مشخصات زیر را با دقت و صحیح مطابق جدول تعرفه تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که آزمون یا همین عنوان در جداول اعلامی وجود داشته باشد. درصورتیکه موارد شما در جداول تعرفه های اعلامی موجود نیست زمان موثر فعلی را 0 بنویسید.

مشخصات درخواست کننده

مشخصات قانونی خود را با دقت تکمیل فرمایید. انجمن ایران این مشخصات را محرمانه نگهداری می کند.
نام و نام خانوادگی مدیرعامل*
Accepted file types: pdf, Max. file size: 1 MB.
نامه درخواست خود را در سربرگ شرکت خطاب به انجمن ایران ارسال فرمایید
Accepted file types: pdf, zip, rar, Max. file size: 5 MB.
دلائل و محاسبات خود را در این فایل بطور کامل شرح دهید. اگر بیش از یک فایل است آنرا در فرمت zip فشرده کنید.

اخبار ویژه